Dịch vụ Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bạn đang xem:
Dịch vụ Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Xây Dựng
  • Các Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng…
  • Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 Ban hành định mức xây dựng.

a. Tư vấn  khảo sát, thiết kế xây dựng

  • Tư vấn thiết kế xây dựng: Là thiết lập, tính toán, vẽ ra nguyên lý và kết cấu, chi tiết của máy móc hay công trình, thể hiện qua các tài liệu thiết kế (bao gồm các bản vẽ, sơ đồ, bảng biểu, lưu đồ).
  • Tư vấn thiết kế xây dựng giúp cho Khách hàng – Chủ đầu tư xây dựng – Tổ chức hiểu rõ về việc khảo sát, thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành. Giúp công trình đảm bảo chất lượng, mỹ quang, hạn chế tình trạng lãng phí vật liệu…

b. Tư vấn giám sát xây dựng

  • Tư vấn giám sát xây dựng: Là hoạt động dịch vụ tư vấn thực hiện các công việc giám sát quá trình thi công xây dựng công trình theo nội dung hợp đồng ký kết với chủ đầu tư. Giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát công tác thi công xây dựng và công tác lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, phá dỡ, bảo hành, bảo trì công trình.
  • Lợi ích của việc tư vấn giám sát xây dựng:

+ Phát hiện và xử lý các sai sót phát sinh trên công trường xây dựng,
+ Hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng sửa chữa và đề xuất các giải pháp giúp nâng cao chất lượng công trình, khắc phục các sai sót hạn chế còn tồn tại.
+ Đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng công trình và an toàn khi thi công trên công trường.
+ Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế.

c. Tư vấn quản lý dự án xây dựng

  • Tư vấn quản lý dự án xây dựng: Là tư vấn lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.
  • Lợi ích của việc tư vấn quản lý dự án xây dựng

+ Đảm bảo có một kế hoạch đúng đắn để thực hiện các mục tiêu chiến lược.
+ Đảm bảo kỳ vọng hợp lý được đặt ra xung quanh những gì có thể được thực hiện, khi nào, và bao lâu.
+ Đảm bảo chất lượng của công việc đang được triển khai và thực hiện là đúng như kỳ vọng.
+ Đảm bảo rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.
+ Đảm bảo đúng người thực hiện làm việc đúng mục tiêu đề ra, tránh sự mơ hồ và không tập trung – đảm bảo quá trình dự án phù hợp được thực hiện trong suốt vòng đời của dự án .
+ Đảm bảo tiến độ của dự án luôn được theo dõi và báo cáo liên tục.
+ Khách hàng có thể theo dõi được những gì bạn thực hiện có đúng với mục tiêu ban đầu đề ra của họ chưa.

Tư vấn dịch vụ

0919909192